Search Events

ค้นหากิจกรรม
คำค้น (Keyword)
หน่วยงาน (category)
วันที่ (Date) เริ่มจาก    ถึง

มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด :   5
เริ่มวันที่ เวลา ชื่อกิิจกรรมที่จัด ชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
4/28/2014    จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจอื่น  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
5/16/2014    อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
10/1/2014    การประชุมชี้แจงกรอบทุนวิจัยในโครงการ HERP  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
10/9/2014    การฝึกอบรมและการวิพากษ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
11/2/2014    การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  


มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com
กลับหน้าหลัก