Search Events

ค้นหากิจกรรม
คำค้น (Keyword)
หน่วยงาน (category)
วันที่ (Date) เริ่มจาก    ถึง

มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด :   20
เริ่มวันที่ เวลา ชื่อกิิจกรรมที่จัด ชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
12/13/2012    งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 7  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
12/13/2012    โครงการคัดเลือกบุคคลดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
2/2/2013  8:30:00 AM  - 16:30 โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม "การพูดอย่างผู้นำในบริบทสังคและวัฒนธรรมไทย"   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
2/6/2013  1:00:00 PM  - 16:00 โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
6/19/2013  8:00:00 AM  - 16:30 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
6/30/2013  8:30:00 AM  - 16:30 โครงการอบรมมารยาทไทย  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
7/7/2013  7:00:00 AM  - 15:00 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2556  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
7/19/2013    กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
7/19/2013  9:30:00 AM  - 16:30 โครงการสร้างมาตรฐาน ระบำรวมเผ่าชาวเขา  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
7/21/2013  7:00:00 AM  - 15:30 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๖  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  


มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com
กลับหน้าหลัก