Search Events

ค้นหากิจกรรม
คำค้น (Keyword)
หน่วยงาน (category)
วันที่ (Date) เริ่มจาก    ถึง

มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด :   18
เริ่มวันที่ เวลา ชื่อกิิจกรรมที่จัด ชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
8/7/2013  8:30:00 AM  - 16:40 โครงการลดใช้พลังงาน การป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย/ประกวดรางวัล  กองกลาง  
11/26/2014    โครงการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  กองกลาง  
11/27/2014    โครงการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  กองกลาง  
2/12/2015    โครงการศึกษาดูงานระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน  กองกลาง  
3/18/2015    โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558  กองกลาง  
4/7/2015    โครงการพัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงานสายสำนักงาน  กองกลาง  
4/8/2015    โครงการพัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงานสายสำนักงาน  กองกลาง  
4/9/2015    โครงการพัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงานสายสำนักงาน  กองกลาง  
4/24/2015    โครงการพัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงานสายภาคสนาม  กองกลาง  
4/24/2015    โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  กองกลาง  


มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com
กลับหน้าหลัก