Search Events

ค้นหากิจกรรม
คำค้น (Keyword)
หน่วยงาน (category)
วันที่ (Date) เริ่มจาก    ถึง

มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด :   10
เริ่มวันที่ เวลา ชื่อกิิจกรรมที่จัด ชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
3/18/2013    โครงการปลูกฝังสำรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
3/19/2013    โครงการปลูกฝังสำรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง   มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
3/20/2013    โครงการปลูกฝังสำรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง   มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
3/21/2013    โครงการปลูกฝังสำรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง   มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
3/22/2013    โครงการปลูกฝังสำรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง   มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
4/2/2014    ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เทคนิคการให้บริการ” สู่ความเป็นเลิศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
9/29/2014    ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย / สัตตโกสุมภ์ สดุดี แด่ผู้เกษียณอายุราชการปี 2557  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
1/22/2015    ราชภัฏวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
1/23/2015    ราชภัฏวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
1/24/2015    ราชภัฏวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 


มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com
กลับหน้าหลัก