Search Events

ค้นหากิจกรรม
คำค้น (Keyword)
หน่วยงาน (category)
วันที่ (Date) เริ่มจาก    ถึง

มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด :   41
เริ่มวันที่ เวลา ชื่อกิิจกรรมที่จัด ชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
3/30/2014    บริการวิชาการให้โรงเรียนสาธิตวัดวังยางฯ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
3/31/2014    บริการวิชาการให้โรงเรียนสาธิตวัดวังยางฯ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4/3/2014    จัดอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาปริญญาเอก  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4/4/2014    จัดอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาปริญญาเอก  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4/8/2014    ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนหนองปิ้งไก่  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4/9/2014    จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบูรณาการ การเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4/22/2014    จัดอบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4/23/2014    จัดอบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4/24/2014    ประชุมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุน ประเภท งบประมาณแผ่นดิน (ครั้งที่ 1)  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4/25/2014    ประชุมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุน ประเภท งบประมาณแผ่นดิน (ครั้งที่ 1)  สถาบันวิจัยและพัฒนา  


มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com
กลับหน้าหลัก