Search Events

ค้นหากิจกรรม
คำค้น (Keyword)
หน่วยงาน (category)
วันที่ (Date) เริ่มจาก    ถึง

มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด :   125
เริ่มวันที่ เวลา ชื่อกิิจกรรมที่จัด ชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
5/3/2013    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบที่ 2)  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
5/10/2013    สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบที่ 2)  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
5/15/2013    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบที่ 2)  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
5/18/2013    รายงานตัวผุ้สมัครเรียนภาคกศ.บป. กำแพง เวลา 9.00-12.00 น.  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
5/19/2013    รายงานตัวผู้สมัครเรียนภาคกศ.บป. แม่สอด เวลา 9.00-12.00 น.  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
5/28/2013    รายงานตัว นักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบที่2)  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
4/4/2014    รายงานตัวชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
4/8/2014    รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
4/9/2014    รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
4/10/2014    รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  


มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com
กลับหน้าหลัก